HỘI THẢO KHOA HỌC "VĂN HOÁ TÔN GIÁO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI"


25-04-2021

PHÁT BIỂU ĐỀ DẪN HỘI THẢO KHOA HỌC

Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội” 

 

Văn hóa tôn giáo là một thành tố của văn hóa, được thể hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như: chính trị, kinh tế, đạo đức, khoa học, ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, âm nhạc, lối sống, phong tục, tập quán,… đáp ứng nhu cầu tinh thần của đông đảo các tầng lớp người trong trong xã hội.

Sự ảnh hưởng tích cực của văn hóa tôn giáo đến xã hội làm thay đổi nhận thức phiến diện của những quan điểm chỉ thấy biểu hiện theo hướng tiêu cực của tôn giáo. Trong chỉ thị của Bộ Chính trị số 18- CT/TW ngày 10/01/2018 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới có đoạn: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển bền vững đất nước”.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo và do đó bản sắc văn hóa cũng hết sức phong phú, đa dạng. Văn hóa tôn giáo không chỉ chịu sự tác động của những biến đổi xã hội mà còn có sự tác động trở lại xã hội ở các mức độ khác nhau. Văn hóa tôn giáo trong tổng thể văn hóa Việt Nam đã, đang và sẽ không chỉ là mục đích vươn tới của xã hội, là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội mà còn là nền tảng của đời sống xã hội.

Trong xã hội Việt Nam hiên nay, do tác động của nhiều nhân tố khách quan và chủ quan, các lĩnh vực của đời sống xã hội đang có những biến đổi sâu sắc. Những vấn đề xã hội đặt ra đòi hỏi phải giải quyết như: “ Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, một số suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống;…” ( Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG Sự thật, tr.178). “Chưa thống nhất trong nhận thức và hành động về hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và về việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.” ( Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập II, Nxb CTQG Sự thật, tr.78)

Tuy nhiên, với sức mạnh của mình, văn hóa tôn giáo vẫn lan tỏa sức ảnh hưởng , đóng góp vào công cuộc bảo vệ hòa bình, gìn giữ môi trường sinh thái - nhân văn, xây dựng lối sống đẹp, thực hiện an sinh xã hội, củng cố và phát triển kinh tế. Văn hóa tôn giáo không chỉ góp phần làm lành mạnh hóa các quan hệ xã hội, mà còn tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Để góp phần khẳng định vai trò tích cực của văn hóa tôn giáo đối với sự phát triển xã hội, Hội thảo khoa học: “Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội” là Hội thảo Khoa học do Khoa Triết học tổ chức. Đây là hoạt động khoa học chào mừng 10 năm thành lập Khoa Triết học học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (2011- 2021). Hội thảo nhận được nhiều bài viết của nhiều nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, học viện kỹ thuật quân sự, học viện an ninh, các chức sắc tôn giáo. Các bài viết đề cập tới những vấn đề lý luận về văn hóa tôn giáo và ảnh hưởng của văn hóa tôn giáo (Phật giáo, Nho giáo, Công giáo, Islam giáo trên thế giới và Việt Nam đối với sự phát triển xã hội trong lịch sử và hiện tại.

Trong khuôn khổ của một hội thảo khoa học, vấn đề văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội chỉ là sự gợi mở để chúng ta nhìn nhận một cách khách quan, khoa học về vai trò của tôn giáo mà từ trước tới nay có khá nhiều những tranh luận theo nhiều hướng khác nhau.

Sự tham gia viết bài và sự hiện diện của các nhà khoa học, các đại biểu, khách quí trong Hội thảo hôm nay là sự cổ vũ động viên hết sức to lớn đối với Khoa triết học – trường đại học Sư phạm Hà Nội tròn 10 năm tuổi.

Thay mặt cán bộ, giảng viên Khoa triết học – trường ĐHSP HN, xin gửi tới các nhà khoa học, các vị đại biểu, khách quí lời cảm ơn chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất!

Chúc các nhà khoa học, các vị đại biểu, khách quí lời chúc sức khỏe và hạnh phúc!

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp!

PGS.TS Trần Đăng Sinh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO

PGS.TS Trần Đăng Sinh, nguyên Trưởng Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, phát biểu đề dẫn

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam báo cáo tham luận

Toàn cảnh Hội thảo 

Tin bài: Khoa Triết học

 

 

 

 

Post by: admin admin
25-04-2021

Comments

Load more

Send