SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9 NĂM 2020


11-09-2020

    ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TRIẾT HỌC

                            ***

                                                                              Hà Nội,ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Sinh hoạt chi đoàn tháng 9 với chủ đề

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 02/9”

 

 1. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG
 1. Thời gian: 14h ngày 21/9/2020
 2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Phòng 307 – Nhà K
 3. Đối tượng: Đoàn viên chi đoàn lớp K67A. Khoa Triết học.
 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT
 1. Nội dung
 • Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là Nước Cộng hòa hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
 • Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới đất nước, trong đó nhấn mạnh và khẳng định "đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay"; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 1. Hình thức sinh hoạt

Tổ chức chuyên đề về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9.

 1. Các bước thực hiện

Nhiệm vụ

Người thực hiện

Xây dựng chương trình, tham khảo, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến buổi sinh hoạt.

Nguyễn Ngọc Ly

Tổ chức hội ý, thảo luận và thống nhất về nội dung, hình thức thực hiện, thời gian địa điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể.

Lê Thái Dương

Điều khiển chương trình, công tác tổ chức

Hoàng Dạ Ngân

Chuẩn bị nội dụng chương trình

Đoàn Thị Mỹ Anh,  Đặng Thị Diệu Ngọc

Hậu cần, trang trí,...

Nguyễn Lê Phương Ly

 

BÍ THƯ

 

 

Lê Thái Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

   ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TRIẾT HỌC

                            ***

                                                                              Hà Nội,ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9 VỚI CHỦ ĐỀ

“Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/09”

 

 1. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG
 1. Thời gian: 8h ngày 22/09/2020
 2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt: Phòng 403 nhà K1
 3. Đối tượng: Đoàn viên, đảng viên chi đoàn K68A – Triết học
 1. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT
 1. Nội dung:
 • Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới Thủ đô, đất nước và hội nhập quốc tế.
 • Tuyên truyền về những thành quả của Đảng và nhân dân trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
 1. Hình thức, các bước thực hiện sinh hoạt:

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH

Ghi chú

Nội dung

Phụ trách

MC

 

 

 

MC

- Ổn định tổ chức, sinh hoạt tập thể

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ hát về Đoàn, ca ngợi thanh niên Việt Nam…)

- Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu, nêu ý nghĩa, chủ đề sinh hoạt chi Đoàn.

 

Nguyễn Thanh Thư

 

- Chiếu phim tư liệu, các hình ảnh hoặc phát biểu mở đầu chương trình với nội dung tuyên truyền, giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của ĐCSVN và những thành tựu đạt được trong 75 năm qua.

- Định hướng nội dung sinh hoạt, các yêu cầu đối với đoàn viên, thanh niên

- Đoàn viên, thanh niên tham gia tọa đàm, phát biểu, thảo luận, trao đổi ý kiến, cảm nhận, suy nghĩ và nêu ra những hành động cụ thể góp phần xây dựng tổ chức Đoàn.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Vy Nguyễn Linh Ngọc

 

 

Nguyễn Thanh Hà

MC

Đúc kết nội dung buổi sinh hoạt
 

Vy Nguyễn Linh Ngọc, Thiều Thị Oanh

                                                                                                                                               Bí Thư

 

 

                                                                                           Vy Nguyễn Linh Ngọ

   ĐOÀN TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

LIÊN CHI ĐOÀN KHOA TRIẾT HỌC

                            ***

                                                                              Hà Nội,ngày 10 tháng 9 năm 2020

 

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

Sinh hoạt chi đoàn tháng 9 với chủ đề

“Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 02/9”

 

I. THỜI GIAN,ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian: 14h ngày 26/09/2020.

2. Địa điểm tổ chức sinh hoạt chi đoàn: Phòng 307, nhà  K.

3. Đối tượng:  Đoàn viên chi đoàn K69A. Khoa Triết học.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC SINH HOẠT

 1. Nội dung
 • Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 75 năm qua.
 • Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 • Giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 • Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên về diễn biến của dịch bệnh Covid19 gây ra và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.Hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay.Các hoạt động tổ chức tại địa phức tạp như hiện nay.Các hoạt động tổ chức tại địa phương, đơn vị đảm bảo theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị.
 1. Hình thức sinh hoạt
 • Tổ chức chuyên đề về lịch sử và ý nghĩa của ” Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9”.
 1. Các bước thực hiện
 • Phân công nhiệm vụ:

      + Công tác tổ chức: Ban Chấp Hành chi đoàn K69A - Triết học (Đinh Thùy Trang, Đoàn Trâm Anh, Trịnh Thu Thủy).

      + Điều khiển chương trình (MC) : Nguyễn Thị Thuận.

      + Hậu cần,trang trí: Lương Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Phương Thảo.

 

     + Phổ biến trước chủ đề, nội dung của buổi sinh hoạt cho đoàn viên chuẩn bị,  phân công nhiệm vụ cho từng đoàn viên; yêu cầu đoàn viên tham dự đầy đủ.

 • Sau buổi sinh hoạt chi đoàn chủ điểm, chi đoàn đánh giá hiệu quả buổi sinh hoạt; báo cáo kết quả với đoàn cấp trên.

 

BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                             Đinh Thùy Trang

 

 

  

Post by: admin admin
11-09-2020

Comments

Load more

Send