ĐẠI HỘI CHI HỘI TRIẾT HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT


25-04-2021

   

​HỘI TRIẾT HỌC

CHI HỘI THỌC CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CHI HỘI TRIẾT HỌC CƠ SỞ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI LẦN THỨ NHẤT

 

Đại hội Chi hội Triết học cơ sở trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra từ 8h00 đến 11h30 sáng ngày 10/04/2021.

Tới dự Đại hội có đại diện của Ban chấp hành Hội triết học: GS. TS Nguyễn Trọng Chuẩn; PGS. TS Nguyễn An Lịch, TS. Nguyễn Ngọc Toàn

Có đại diện của các Chi hội khác ở Hà Nội

Có đông đủ các hội viên của Chi hội

Đại hội đã nghe Dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Chi hội triết học cơ sở trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, từ đó chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm và phương hướng hoạt động của Chi hội trong thời gian tới.

Đại hội đã có nhiều ý kiến của Hội viên phát biểu về công tác của Chi Hội.

Có nhiều ý kiến phát biểu của đại diện Hội triết học và đại diện của các Chi hội triết học ở Hà nội.

(có biên bản kèm theo)

Chi hội quyết nghị một số vấn đề như sau:

  1. Ban chấp hành Chi hội gồm các ông bà có tên sau:
  • PGS.TS Trần Đăng Sinh
  • PGS.TS Lê Văn Đoán
  • TS Nguyễn Duy Nhiên
  • TS Cao Thị Sính
  • TS Trần Thị Hà Giang

- 03 tháng một lần Chi hội họp toàn thể để đánh giá những hoạt động thực hiện nghị quyết của Đại hội Chi hội, đề xuất kế hoạch hoạt động của Chi hội cho 06 tháng tiếp theo. Trong trường hợp cần thiết có thể triệu tập Hội nghị Chi hội bất thường.

- Hội viên đóng Hội phí đầy đủ. Quĩ hội sử dụng đúng mục đích, có nội dung, đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, công khai, minh bạch.

- Hoạt động của Chi hội dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Việc kết nạp mới và cho thôi sinh hoạt đối với hội viên thực hiện theo điều lệ của Hội triết học.

3. Hoạt động của Chi hội gắn liền với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Hội viên của Chi hội phải có ý thức tự giác, tích cực tham gia các hoạt động của Chi hội như: Tham gia Hội thảo khoa học, các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức của Hội và Chi hội tổ chức, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành có uy tín ở trong và ngoài nước, viết sách, tập bài giảng phục vụ việc giảng dạy triết học, đề xuất sáng kiến, góp ý, tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống.

4. Thường xuyên nhận sự chỉ đạo của Ban thường trực Hội Triết Học, hướng hoạt động của Chi hội vào một mục đích chung. Mọi hoạt động của Chi hội không được trái với các Điều lệ và Nghị quyết của hội Triết Học.

5. Thành lập website của Chi hội.

Chủ tịch Chi hội

(Đã ký)

PGS.TS Trần Đăng Sinh

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Toàn cảnh Đại hội Chi hội 

 

GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn - Phó chủ tịch Hội Triết học tham dự và góp ý xây dựng Chi hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội

Tin bài: Khoa Triết học

 

 

 

                                                                               

                                                                           

 

 

 

 

Post by: admin admin
25-04-2021

Comments

Load more

Send